Turist Club - Esti liber sa vezi lumea !  
Termeni · Contract · Licenta · Solicita oferta. Te sunam noi! · Despre noi · Contact ·
Turist Club - Agentie de turism

Astazi avem 9516 oferte de sejur din 657 destinatii

Cauta in oferte
Contact 021.252.62.60 / 0728.767.777

Oferte de cazare in :
Romania


Alege oferte de sejur din
Intreaga Lume

Contract cu turistulCONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. 12345 din data de 01.01.2022

Partile contractante:
Societatea Turist Club S.R.L, cu sediul în Bucuresti, sector 4, str. Lanariei, nr. 105, numar de înregistrare la registrul comertului J40/794/2014, cod de înregistrare fiscala 32704292, cont bancar RO49INGB0000999908728865, deschis la ING Bank , titulara a Licentei de turism nr. 520, pentru Agentia: Turist Club , reprezentata prin................. în calitate de .............. , denumita în continuare Agentia;
 
si turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna Calatoru Ion , domiciliat/domiciliata în ..........., telefon .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate ......... , eliberat/eliberata de ....la data de1....., CNP .........;
au convenit la încheierea prezentului contract pentru urmatoarele servicii:

Denumire serviciu: City break Paris
Camere        Nopti      Zile      Adulti     Copii      Masa     Transport                             Plecare
1 twin               3          4          2          0     mic dejun    avion cu taxe incluse        23 aug 2022

Observatii: rezervare nerambursabila; orar de zbor 23.08.2022 0B 1059 OTP 07.20-08.35 CDG 26.08.2022 FR3772 ORY 19.30-22.35 OTP
, conform ofertei.

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a serviciilor turistice înscrise în voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de
excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

2. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, dupa caz, în oricare din urmatoarele situatii:
a) în momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice (nu este necesara semnatura olografa sau electronica in acest caz);
b) în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, sms, whatsapp etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pâna la 50% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicita serviciile sau de conditiile de rezervare, emitere ale serviciilor contractate. in cazul in care rezervarea s-a confirmat, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform cap. VI. in cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite. Exceptie fac serviciile confirmate de Agentie, care in cazul anularii produc penalitati din partea furnizorului de servicii (ex: in cazul unui citybreak, biletul de avion a fost emis, iar penalitatile de anulare sunt 100%). In acest caz, Agentia va pastra contravaloarea serviciului, a comisionului aferent inclusiv taxe;
c) dupa plata integrala, în momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, sms, whatsapp etc.), obligatia de informare a turistului este considerata îndeplinita prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara încheierea în forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului în modalitatile prevazute mai sus contine clauzele prevazute in OUG nr.2/2 aug 2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
2.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de calatorie.
 
3. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului este de 500 EUR si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si taxe. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
3.2. Modalitati de plata:
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de minim 30% din pretul stabilit sau, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de Agentie în scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:
Avansul va fi de minim 30% in cazul in care data inceperii serviciilor este in mai mult de 30 de zile de la momentul incheierii contractului, de minim 50% in cazul in care data inceperii serviciilor este intre 21 si 30 de zile de la momentul incheierii contractului, integral daca serviciile incep in mai putin de 16 zile de la momentul incheierii contractului.
3.3. Plata fiecarei transe a serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua in valuta sau lei, in functie de optiunea turistului, în valuta specificata în contract sau în RON la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.
3.4. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand legislatia in vigoare. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI pct. 6.1. din prezentul contract, sau ii poate oferii turistului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite turistului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
 
4. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai în situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. În cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc în oferta proprie a agentiei de turism sau în cazul în care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile înainte de data începerii calatoriei. În cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului sa decida începerea calatoriei.
4.3. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice având în componenta transportul pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea înscrisa în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager si transportator.
4.4. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei, doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care turistul nu va fi despagubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
4.5. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
4.6. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, falimentul unuia dintre furnizorii de servicii, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute în contract, iar cauzele
care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, sms etc.), cu nu mai putin de 3 zile, înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
4.9. Agentia parte în contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
4.10. Agentia este exonerata de drept de orice despagubire fata de turist, atunci cand revinde un serviciu sau un pachet turistic pentru care respectind intocmai solicitarea turistului, a rezervat si platit integral furnizorului serviciile incasate de la turist si i-a emis acestuia biletele de calatorie.

5. Drepturile si obligatiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare, cu acceptul furnizorilor de servicii, a Agentiei si cu plata de catre cedent si/sau cesionar a oricaror sume pretinse de catre furnizor sau Agentie. În acest caz, între turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
5.2. Turistul trebuie sa se informeze inainte de plecare cu privire la orele de checkin si checkout a structurii de cazare si sa le respecte cu strictete. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.
5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta având dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, iar în cazul în care se aplica clauzele prevazute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotarârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.4.1. In cazul in care turistul nu accepta sau nu refuza in timp util modificarile propuse, Agentia poate considera ca turistul accepta tacit noile conditii si se obliga sa respecte contractul in noile conditii.
5.5. În cazul în care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile cap. IV pct. 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, în
sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6, turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarâri a instantei de judecata, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 b);
c) anularea s-a facut din vina sau la cererea turistului;
d) agentul de turism este vinovat exclusiv de informarea defectuasa a turistului, caz in care orice despagubire va fi invocata agent de turism.
5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterala îi este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. În cazul în care turistul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre turist. Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si încheierea unui nou contract. 5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), în vederea acordarii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.
5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria împreuna cu minori, situatia în care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. În cazul în care turistul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). Agentia nu este raspunzatoare pentru neinformarea turistilor inainte de plecare, daca datele primite la incheierea contractului nu s-au modificat.
5.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus, cât si la întors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
6.1.1. In cazul serviciilor turistice externe, penalizarile sunt de:
a) 30 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 20 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
d) 100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) sau servicii cu penalitati 100% (Ex: bilete de transport, inchirieri auto, transferuri, cazare, bilete la spectacole, etc) indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
6.1.2. In cazul serviciilor turistice interne, penalizarile sunt de:
a) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
b) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 de zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului sau in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comanda sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul acestora.
6.4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
6.7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, dar nu mai mare decat valarea serviciului neprestat.
6.8. Agentia nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, pandemie, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

7. Reclamatii

7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 021-2526260; 0728-767777
E-mail: office@turistclub.ro
7.2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz. Daca turistul nu dovedeste ca a formulat in scris o reclamatie la fata locului, Agentia este exonerata de orice penalitati.

8. Asigurari

8.1.Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Organizatorului
8.2. Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare. Turistul va trebui sa prezinte societatii de asigurari, inscrisuri doveditoare pentru sustinerea solicitarii.
8.2.2. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda încheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiata în agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist si asigurator.

9. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul/confirmarea, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, în format tiparit sau electronic.

10. Dispozitii finale10.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor OUG nr.2/2 aug 2018.
10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile OUG nr.2/2 aug 2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul îsi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agentiei de turism.
10.5. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze unui mediator, iar apoi instantelor de judecata competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
10.7. Incepand cu data de 25 mai 2018 va fi aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679.
10.7.1. Solicitarea de modificare a datelor cu caracter personal se poate face pe parcursul perioadei contractuale, doar daca nu afecteaza obiectul si clauzele contractuale.
10.7.2. Solicitarea de stergere sau modificare a datelor se va face printr-o cerere scrisa trimisa la gdpr@turistclub.ro sau depusa in agentie. Stergerea / modificarea nu se va face decat dupa incheierea perioadei contractuale si/sau consumarea serviciilor contractate, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
10.7.3. Sunt de acord sa ma abonez pentru a primi informatii comerciale de la Turist Club S.R.L prin telefon, e-mail, posta si inteleg ca ma pot dezabona oricand daca voi considera, folosind linkul de dezabonare din mesajul de e-mail sau trimitind un sms la numarul 0728767777 sau telefonind la acelasi numar.
10.7.4. Este de datoria turistului sa solicite informatii suplimentare fata de oferta prezentata, inainte de acceptarea contractului, orice informatii nesolicitate exoneraza Agentia de raspundere contractuala fata de turist.
 
Agentia de turism Turist Club                                                                                                   Turistul/reprezentantul turistului
                                                                                                                                                           Calatoru Ion


 


Telefon : 021.252.62.60  /  0728.767.777 Adresa Agentiei: Calea Șerban Vodă 184, Sector 4, București 040214
Asistenta!

 
021.252.62.60
0728.767.777
office@turistclub.ro

 
Luni - Vineri
intre 09.00 - 19.00
Oferte revelion | Despre noi | Turism de afaceri | Contact | Conditii de emitere bilete de avion | TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITEULUI | Contract cu turistul | Voucher valoric | ANGAJARI | GDPR | Brevet de turism | Round trip Romania | Licenta | Asigurare | Taxe si comisioane percepute de Agentie | Voucere de vacanta | COVID19

Site Protectia Consumatorului: www.anpc.gov.ro


Copyright © 2006 - 2024 Turist Club Bucuresti . Toate drepturile rezervate.


Solicitare oferta